Laravel, Nginx, Mysql

Allt i en Docker container

Breeze

Det händer mycket med Laravel, som de flesta ramverk. Att manuellt sätta upp docker och konfigurera det behövs egentligen inte. Funktionaliteten med att köra Laravel och den mjukvara som krävs för det finns nu paketerat i något som kallas för Breeze, det gör att den följande guiden inte behövs.

Docker konfiguration

Vill du läsa hela denna guide på engelska utan redigering så finns den här.

git clone https://github.com/laravel/laravel.git tweety

För att inte behöva installera Composer och dependencies lokalt.

docker run --rm -v $(pwd):/app composer install

Ändra sedan rättigheterna på hela mappen. Viktigt för senare.

sudo chown -R $USER:$USER .

Skapa följande mappar och filer.

mkdir mysql
touch mysql/my.cnf
mkdir nginx
cd nginx
mkdir conf.d
cd conf.d
touch app.conf
cd ../../
mkdir php
touch php/local.ini
cd ..
touch docker-compose.yml
touch Dockerfile

Starta Visual Studio Code och redigare filerna.

nginx/conf.d/app.conf
server {
  listen 80;
  index index.php index.html;
  error_log /var/log/nginx/error.log;
  access_log /var/log/nginx/access.log;
  root /var/www/public;
  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass app:9000;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
  }
  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    gzip_static on;
  }
}
php/local.ini
upload_max_filesize=40M
post_max_size=40M

Viktigt med secure-file-priv = "" annars fungerar det inte.

mysql/my.cnf
[mysqld]
general_log = 1
general_log_file = /var/lib/mysql/general.log
secure-file-priv = ""

Konfigurationsfiler för denna Docker image.

docker-compose.yml
version: '3'
services:

 #PHP Service
 app:
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile
  image: digitalocean.com/php
  container_name: app
  restart: unless-stopped
  tty: true
  environment:
   SERVICE_NAME: app
   SERVICE_TAGS: dev
  working_dir: /var/www
  volumes:
   - ./:/var/www
   - ./php/local.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/local.ini
  networks:
   - app-network

 #Nginx Service
 webserver:
  image: nginx:alpine
  container_name: webserver
  restart: unless-stopped
  tty: true
  ports:
   - "80:80"
   - "443:443"
  volumes:
   - ./:/var/www
   - ./nginx/conf.d/:/etc/nginx/conf.d/
  networks:
   - app-network

 #MySQL Service
 db:
  image: mysql:8.0.22
  container_name: db
  restart: unless-stopped
  tty: true
  command:
   '--character-set-server=utf8mb4'
  ports:
   - "3306:3306"
  environment:
   MYSQL_DATABASE: laravel
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: Secret123
   SERVICE_TAGS: dev
   SERVICE_NAME: mysql
  volumes:
   - dbdata:/var/lib/mysql/
   - ./mysql/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf
  networks:
   - app-network

#Docker Networks
networks:
 app-network:
  driver: bridge
#Volumes
volumes:
 dbdata:
  driver: local
Dockerfile
FROM php:7.4-fpm

# Copy composer.lock and composer.json
COPY composer.lock composer.json /var/www/

# Set working directory
WORKDIR /var/www

# Install dependencies
RUN apt-get update && apt-get install -y \
  build-essential \
  libpng-dev \
  libonig-dev \
  libzip-dev \
  libjpeg62-turbo-dev \
  libfreetype6-dev \
  locales \
  zip \
  jpegoptim optipng pngquant gifsicle \
  vim \
  unzip \
  git \
  curl

# Clear cache
RUN apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Install extensions
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql mbstring zip exif pcntl
RUN docker-php-ext-configure gd --with-freetype=/usr/include/ --with-jpeg=/usr/include/
RUN docker-php-ext-install gd

# Install composer
RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

# Add user for laravel application
RUN groupadd -g 1000 www
RUN useradd -u 1000 -ms /bin/bash -g www www

# Copy existing application directory contents
COPY . /var/www

# Copy existing application directory permissions
COPY --chown=www:www . /var/www

# Change current user to www
USER www

# Expose port 9000 and start php-fpm server
EXPOSE 9000
CMD ["php-fpm"]

Laravel

Laravel kräver en .env fil för att kunna köras.

cp .env.example .env

Redigera databasinformationen.

.env
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=db
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=laraveluser
DB_PASSWORD=your_laravel_db_password

Kör

Du bör nu vara redo att bygga och starta denna image, det kan ta en stund.

docker-compose up -d

För att se alla containers som körs. Prova sedan att öppna den i webbläsaren, localhost.

docker ps

CONTAINER ID    IMAGE         COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS                   NAMES
57368c541885    nginx:alpine      "/docker-entrypoint.…"  10 seconds ago   Up 8 seconds    0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp  webserver
f09495147f49    mysql:8.0.22      "docker-entrypoint.s…"  10 seconds ago   Up 8 seconds    0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp     db
3a0b42d5fb77    digitalocean.com/php  "docker-php-entrypoi…"  10 seconds ago   Up 8 seconds    9000/tcp                  app

Du behöver nu skapa en app:key, du kan eventuellt göra det direkt i webbläsare, annars kör du följande kommando för exekvera php artisan för att skapa en key.

docker-compose exec app php artisan key:generate

Den grundläggande konfigurationen är nu skapad.

MySQL

För att slutföra konfigurationen av MySQL och skapa en användare så kopplar vi upp oss mot Docker imagen. Det ger dig ett bash shell direkt på imagen.

docker-compose exec db bash

Starta sedan mysql och skapa en user.

mysql -u root -p
CREATE USER 'laraveluser'@'%' IDENTIFIED BY 'Secret123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON laravel.* TO 'laraveluser'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

Avsluta sedan MySQL och Bash instansen på docker imagen med exit.

Laravel migrate

Nu bör du kunna migrera Laravels databas-tabeller.

Om du får fel, prova att rensa artisan config.

docker-compose exec app php artisan migrate

Testa att det fungerar på imagen med tinker.

docker-compose exec app php artisan tinker
>>>\DB::table('migrations')->get();
=> Illuminate\Support\Collection {#3238
   all: [
    {#3236
     +"id": 1,
     +"migration": "2014_10_12_000000_create_users_table",
     +"batch": 1,
    },
    {#3245
     +"id": 2,
     +"migration": "2014_10_12_100000_create_password_resets_table",
     +"batch": 1,
    },
    {#3246
     +"id": 3,
     +"migration": "2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table",
     +"batch": 1,
    },
   ],
  }

Cache

Att cacha en applikation låser konfigurationen. Om du får fel så kan du behöva uppdatera den.

Du kan köra följande kommando för att skapa en cache för den, vilket snabbar upp din applikation.

docker-compose exec app php artisan config:cache

Repository

https://github.com/jensnti/laravel-tweety

Laracasts

https://laracasts.com/series/laravel-6-from-scratch/episodes/55

docker-compose exec app bash

composer require laravel/ui --dev
php artisan ui:auth
php artisan migrate
docker-compose.yml
 # NPM
 npm:
  image: node:latest
  container_name: npm
  volumes:
   - ./:/var/www
  working_dir: /var/www/
  entrypoint: ['npm']
  networks:
   - app-network
docker-compose up -d --build
docker-compose run --rm npm install
docker-compose run --rm npm run dev

Last updated