Aktiv sida

Att skapa en active page länk med Pugs mixin, block och variabler.

Koden för det här avsnittet finner du i denna commit.

Mixin

Mixins är kodsnuttar i Pug som kan återanvändas, en sorts funktioner. För att ge exempel på hur mixins fungerar kommer du att skapa en active navigation länk till exempel-projektet.

Mixin kan antingen skapas i en enskild fil eller i en pug-templat. I det här exemplet skapas detta mixin i nav-vyn. Skriv mixin koden överst i filen.

Mixins kan sparas i separata filer så att du kan återanvända dem mellan olika projekt.

views/nav.pug
mixin nav-link(href, name)
 if name === title
  a.nav-link.active(href=href)= name
 else
  a.nav-link(href=href)= name

Studera koden ovan. Nav-link är namnet på den mixin som skapas. Denna mixin tar två parametrar (argument). Detta är som en funktion i de flesta programmeringsspråk.

 • href, för den faktiska länken som ska användas

 • name, för titeln som ska visas på länken

I koden används title variabeln från layout-vyns head block. Variabeln sätts till olika värden beroende på vilken aktiv vy som visas. Detta behöver läggas till i layout-vyn samt den aktiva sidan.

För att använda ett mixin är koden.

+mixinname(params)
// dvs. för hem länken
+nav-link('/', 'Hem)

Block

I head-taggen på layout-vyn så lägger du till.

views/layout.pug
block head
 title Webbserverprogrammering

Först skapas ett block med namnet head, i detta initieras en variabel med namnet title som tilldelas värdet Webbserverprogrammering. Det låter alla sidor som ärver av layout-vyn byta ut innehållet i head blocket. På det sättet kan variabeln tilldelas ett nytt värde i vy filerna.

views/index.pug
block head
 -var title = "Hem"
 title Webbserverprogrammering - #{title}

Resultatet blir nu att på index sidan så visas titeln Webbserverprogrammering - Hem, samt att sidans navigation kan kontrollera titel-variabelns värde och lägga till css-klassen active på nuvarande sida.

users.pug

Detta är en uppgift med eget arbete.

Färdigställ navigationen och koden i users-vyn.

Stilar

Active-klassens syfte är att ge användaren visuell återkoppling kring vilken sida som är aktiv. Klassen behöver alltså skilja sig från övriga länkar. Skriv följande kod.

public/stylesheets/style.sass
 .active
  color: $active-color
  &:hover
   color: $active-color-hover

Notera strukturen och indenteringen. För att skapa :hover regeln i dokumentet används &-tecknet samt indraget. Sass tolkar det och skapar klasserna .active och .active:hover utifrån detta.

Last updated