Språket

Variabler

En variabel är en behållare för att spara värden i. En variabel kan deklareras i javascript med nyckelorden var eller let, av de två så är let att föredra.
JavaScript
// declare
let myvar;
// assign value
myvar = 'Erik';
// anv / hämta dess värde
myvar; // <- "Erik"
// change assigned value
myvar = 'Frida';

Datatyper

En variabels värde kan vara av olika datatyper.
Datatyp
Förklaring
Exempel
String
En sekvens av tecken bilder en sträng.
En sträng är lätt att känna igen då värdet
alltid är omgivet av enkel- eller dubbel-fnuttar.
let myvar = 'Bengt';
let myvar = "Åke";
Number
Ett nummer. Kan även vara i decimalform.
let myvar = 10;
Boolean
Har värdet true eller false.
let myvar = true;
Array
En datastruktur som låter dig spara flera värden i
samma variabel. Känns igen på hakparenteser
(eng. squarebrackets). Värden hämtas genom att
ange dess index-plats.
let myvar = [1, 2];
myvar[0];
Object
Väldigt mycket i javascript kan vara object och
kan då sparas i en variabel. Det kan vara allt från
en object literal till ett html element.
let myvar = {
name : "Åke"
}
myvar.name;

Operatorer

Operator
Symbol
Förklaring
Addition
+
Addera två tal eller konkatenera en sträng.
Subtraktion,
multiplikation,
division
-, *, /
Som i matematiken.
Tilldelning
=
Används för att tilldela en variabel ett värde.
Likamed
===
Undersök om två värden är densamma.
Inte, inte likamed
!, !==
För att undersöka om något inte är, eller inte
är likamed.

Villkorssatser, selektion

JavaScript
let godis = "bilar";
if (godis === "bilar") {
console.log("Åh min favorit!");
} else {
console.log("Amen, nedrans då.");
}

Loopar, iteration

Funktioner

Events

Events är något vi kan lyssna efter i koden, som ett musklick, en ändring eller tangentbordstryck.

Ett exempel

I följande exempel använder vi det vi lärt oss hittills.
HTML
<button>Klicka mig!</button>
<script>
let button = document.querySelector('button'); // väljer det första button elementet
let clicks = 0; // number variabel
// använd button, html objektet, och skapa en lyssnare på det
// den ska lyssna på click och när det sker så körs functionen
button.addEventListener('click', function() {
clicks += 1;
alert('Du har klickat ' + clicks + ' gånger.');
});
</script>