Git commandline

Installera Git cmd

För cmd-versionen så laddar du antingen ned Git portable, eller kör WSL. Detta är alltså inte en GitHub klient på samma sätt som GitHubs desktop-klient.
Ladda ned 64-bit Git portable for Windows, https://git-scm.com/download/win.
Ett portable program är ett program utan installationsfiler. Du laddar ned det, packar(oftast) upp det och sedan kan du köra programmet.
PortableGit är en körbar (executable, exe) fil som låter dig packa upp de filer du behöver. Kör programmet och välj att spara filerna under c:\tools\portablegit.
Windows behöver kunna hitta program för att kunna köra dem från cmd (till exempel Powershell). För det används systemets PATH, en global sökväg som går att redigera. För att lägga till ett program i PATH:
 1. 1.
  Starta Utforskaren (Explorer) win+e.
 2. 2.
  Högerklicka på Den här datorn, välj Egenskaper.
 3. 3.
  Öppna System och säkerhet, System i Kontrollpanelen.
 4. 4.
  Välj Avancerade systeminställningar .
 5. 5.
  Klicka på Miljövariabler .
 6. 6.
  Välj Användarvariabler för din användare.
 7. 7.
  Dubbelklicka på PATH.
 8. 8.
  Välj Ny och skriv in sökvägen c:\tools\PortableGit\bin .
  1. 1.
   Byt sökväg om du installerar andra program.
 9. 9.
  Starta Powershell .
 10. 10.
  Kör git, du kommer att se programmets hjälp.
 11. 11.
  Klart.
Efter ändringar i PATH måste cmd-program startas om för att ändringarna ska gälla.

Kommandon

Det är bra att ha kunskapr kring hur Git fungerar i cmd. Det här avsnittet repeterar hur du löser en konflikt med Git i cmd.
Skapa en code mapp om du inte har gjort det
Använd sedan en terminal (Powershell, cmd, WSL) för att skapa en mapp för ditt repo.
Använd samma namn på mappen för repot som repots namn
Windows Powershell
c:
cd \
md code # md är make directory, så använd bara om du inte skapat med Utforskaren
cd code
md wu1-test
cd wu1-test
För att lista innehållet (i en mapp) eller se var i en filstruktur du befinner dig kan du i cmd skriva dir (Windows) eller ls (Linux).
Skapa sedan ett nytt repo på GitHub, gör det genom att repetera de här stegen, ge repot namnet wu1-test.
Skapa ett nytt repository-dialogen på GitHub.com
Klicka Create repository för att skapa repot. Då kommer Quick setup att visas.
Om du markerat "Intialize this repository with a README" så kommer inte Quick setup instruktionerna visas.
Quick setup på Github.com
Quick setup är en lista över de kommandon som behöver köras för att slutföra skapandet av repot. Det skapar även en README-fil. Om du kopierar Quick setup-koden, var noga med att köra den från rätt mapp!
Windows Powershell
cd c:\code\wu1-test
echo "# wu1-test" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/jensnti/wu1-test.git
git push -u origin master
 1. 1.
  echo skriver ut text och med >> så pipar (skickas informationen, engelska pipe) det texten till en fil. Det skapar filen README.md.
 2. 2.
  git init, initialiserar mappen som ett git repo.
 3. 3.
  git add filnamn lägger till en eller flera filer till repot.
 4. 4.
  git commit -m "meddelande", skapar en commit med ett namn.
 5. 5.
  git remote add origin github url, detta kopplar samman git repot med remote origin på GitHub.
 6. 6.
  git push, skickar repots commits till GitHub.
Github training, Init, https://youtu.be/WxMFZncm12s
Om du kört kommandona ovan så har du initierat repot och skapat readme filen. Hade du för bråttom och klistrade in det i c:, leta upp mappen .git i utforskaren och ta bort den. Börja sedan om.
Nästa steg är att redigera en fil och ladda upp det på GitHub.
Starta vscode från cmd genom att skriva.
Windows Powershell
code .
Öppna filen README.md och redigera den. Använd sedan terminalen igen för att skapa en commit och skicka den till remote.
Windows Powershell
git add README.md
git commit -m "Uppdaterade README"
git push
Var noga med att läsa vad det står i terminalen, försök lösa eventuella fel
Första gången du commitar från cmd så behöver du ange dina användaruppgifter.
Windows Powershell
git config user.name "Your Git Username"
git config user.email "[email protected]"
Upprepa sedan kommandona för att skapa en commit och skicka den till remote.
Windows Powershell
c:\code\wu1-test>git push
Counting objects: 39, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (28/28), done.
Writing objects: 100% (39/39), 5.44 KiB | 928.00 KiB/s, done.
Total 39 (delta 2), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/jensnti/wu1-test.git
* [new branch] master -> master

Problem och att lösa dem från cmd

Konflikter kan ske oavsett vilken typ av Git-klient du använder. Precis som i tidigare avsnitt ska du nu få lösa en konflikt, den här gången från cmd.
Synkronisera först ditt lokala repo mot remote.
Windows Powershell
git fetch
git pull
Öppna repot på GitHub.com. Redigera README.md och commita dina ändringar..
Redigera README-filen på GitHub
Öppna vscode och redigera README-filen. Sparan ändringarna och skapa en ny commit.
Windows Powershell
git add README.md
git commit -m"uppdatering av readme"
git push
Att pusha filerna resulterar i en konflikt (merge issue). Felmeddelandet ser ut ungefär såhär.
To https://github.com/jensnti/wu1-test.git
! [rejected] master -> master (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/jensnti/wu1-test.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.
hint: 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
Push misslyckades. Var noga med att läsa hela meddelandet, då Git ger tips om hur felet ska lösas.
Kör git pull för att initiera arbetet med att lösa konflikten.
Windows Powershell
git pull
Eftersom filerna i det lokala repot skiljer sig från filerna på remote kan inte Git automatisk slå ihop dem. Du behöver ange vad, eller vilken version som ska sparas.
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
Använd sedan vscode för att öppna de filer som har konflikter. Vscode hjälper dig att redigera dem och välja vad som ska sparas.
Redigera de filer som har konflikter och spara
Spara sedan ändringarna; skapa en ny commit och pusha.
Windows Powershell
git add README.md
git commit -m"fixade konflikter"
git push

Branches

Branches (svenska, grenar) är ett sätt att arbeta med Git. Namnet kommer från den trädstruktur som Git har. Den här guiden visar hur du arbetar med branches i Git cmd.
Branching is the way to work on different versions of a repository at one time.
Som standard har alla repos en branch som heter main. Hittils har allt arbete du gjort skett i main. Det är något som generellt bör undvikas av olika skäl. Att arbeta i main kan leda till säkerhetsproblem, dataförlust och annat.
Github training, Branch, https://youtu.be/H5GJfcp3p4Q.

Skapa en ny branch

Kontrollera att du är i rätt mapp. Fortsätt från det tidigare test-repot.
cd \code
cd wu1-test
git branch feature
git checkout feature
Kommandot git branch skapar en ny branch. Git branch följs av namnet på den branch som ska skapas. Git checkout följt av namnet på den branch som ska användas byter branch. Namnet på branchen i det här fallet är feature. Den branch som är vald blir active (svenska, aktiv).
GitHub training, Checkout, https://youtu.be/HwrPhOp6-aM.
Windows Powershell
git branch
# Vilket ger oss en lista av de branches som finns och * för den aktiva
* feature
main
Aktiv branch i vscode
Kontrollera alltid att du arbetar i rätt branch.
Med branchen feature aktiv. Skapa en ny fil med namnet log.md.
Ny fil i vscode
När arbetet med en branch är färdigt så behöver det commitas och sedan slås ihop (merge) med master. Det kan göras på två sätt. Allt kan antingen slås ihop lokalt för att sedan pusha det till master. Eller så utförs det på GitHub med en pull request. Det första alternativet fungerar när du arbetar själv på ett projekt, i alla andra fall är det senare att föredra.
Instruktionerna som följer visar hur du slår ihop dina branches lokalt. För att skapa en pull request, läs Githubs guide här.
Windows Powershell
git branch # kontrollera aktiv branch
git add . # . betyder, lägg till alla filer i mappen
git commit -m "ny fil i ny branch"
Kontrollera vilka filer som finns i mappen med dir eller ls. Byt sedan branch och kontrollera igen.
För att slå ihop branches väljer du först den branch som ska ta emot koden från en branch. Från den aktiva branchen körs kommandot git merge, med namnet på den branch som ska slås ihop till den aktiva.
Windows Powershell
git checkout main
git merge feature
Om konflikter uppstår så läs felmeddelande och försöka att lösa dem som tidigare.
GitHub training, Merge, https://youtu.be/yyLiplDQtf0.
Efter att de slagits ihop så tar du bort den branch som inte längre används.
Windows Powershell
git branch -d feature
Att arbeta med branches är GitHubs workflow, läs mer om det i GitHubs material för att få en bättre förståelse för hur det fungerar.